MBA Yüksek Lisans Bitirme Projem

YAZILIM PROJELERİNDE PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ KAPSAMINDA

TÜRKSAT KABLO OPERASYONLARI DESTEK SİSTEMİ (KODSİS) VAKIA ANALİZİ

tezProje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dâhilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

pdf
Tezin Tamamına buradan erişebilirsiniz.

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için iyi bir planlama sürecinin ardından mükemmel bir yürütme ve kontrolle sonuçlandırılmış olması gerekir. Bu sürece ise proje yönetimi en temel isimlendirmesiyle Proje Yönetimi denir.

Proje yönetimi belli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için eldeki kaynakların en verimli şekilde planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi, yönetilmesi ve proje faaliyetlerinin kontrol edilmesi disiplinidir.

Proje yönetim aşamalarında yeterli titizliğin gösterilmemesi ve mühendislik faaliyetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmemesi neticesi olarak ortaya çıkan ürünler, ürünün yaşam döngüsünü içine alan operasyon süreçlerinde çeşitli sorunlara ve geri dönülmez hatalara neden olabilmektedir. Projelendirme aşamalarında önceden tespit edilebilen hatalar ise muhtemel riskleri bertaraf edici olacaktır.

Yazılım projeleri, bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak iş hayatında önemli ve etkin bir alan kazanmıştır. İnşaat, tıp, astronomi alanlarında olduğu gibi yazılım ürünlerinin geliştirilmesi süreçleri de temel proje geliştirme disiplinlerine benzerlik gösteren alt faaliyetlerden oluşmaktadır. Telekomünikasyon yazılım projelerini diğer projelerden ayıran en büyük fark ise sektördeki hızlı dönüşümlere kısa sürede adapte olabilme ihtiyacıdır.

Benzer şekilde yazılım projelerinde de hataların erken aşamalarda tespit edilebilmesi, ürünün ortaya çıkması ve operasyonel süreçlere geçildikten sonra hata tespit edilmesinden çok daha önemli ve düzeltilme maliyeti çok daha düşüktür.

Herhangi bir yazılım projesinde sadece kodlama yaparak işi tamamlamak, kaliteye etki edecek kritik aşamaları ihmal etmek, zaman ilerledikçe geri dönülmez sorunlara neden olabilmekte, işletmeleri yüksek maliyetlere mecbur kılmakta, çoğu zaman ise ürünler kullanılamaz hale gelmektedir.

Çalışmamız kapsamında, birinci bölümde yazılım proje yönetimiyle ilgili genel bilgiler verilmiş; ikinci bölümde yazılım projelerinin yaşam döngülerinden bahsedilmiştir.

Üçüncü bölümde uluslararası kabul görmüş yazılım süreçleri ve kalite standartları ile yazılım mühendisliği disiplini çerçevesinde incelemeler yapılmıştır.

Dördüncü bölümde örnek bir telekomünikasyon bilişim/yazılım projesi olarak Kodsis incelenmiş, mevcut durum ile önerilen durumlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

Sonuç bölümünde de telekomünikasyon yazılım projelerinde yönetiminin öneminden bahsedilmiş ve yapılan çalışmanın sonuçları işletme açısından değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Tezin tamamına BURADAN erişebilirsiniz.

PaylaşınShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterDigg this